projekty

Nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone w dniu 30.06.2014r

W ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej, dedykowanej aplikacji B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy partnerami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-213/14-00 firma Nowa Telefonia Sp. z o.o. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na „Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji platformy” którą złożyła firma Sapico Sp.j., ul. Lotnicza 9, 31-462 Kraków.